Home Paul Pella Fonds Subsidie aanvragen Paul Pella Contact
Wat is het Paul Pella Fonds? ﷯De belangrijkste doelstelling van de Stichting Paul Pella Fonds te Enschede is het verlenen van geldelijke ondersteuning van (oud-)medewerkers die in dienst waren van de Nederlandse Reisopera of HET Symfonieorkest en de voorgangers daarvan, voordat aan het eind van de jaren zestig de pensioenvoorziening werd ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het fonds verstrekt de aanvullende pensioenvoorziening op vrijwillige basis. Daarnaast stelt het Paul Pella Fonds zich sinds medio 2012 tot doel om door het verlenen van subsidies diverse vormen van muzikale en muziektheatrale activiteiten in Enschede te stimuleren en te bevorderen. Een subsidie van het Paul Pella Fonds? Het Paul Pella Fonds verstrekt jaarlijks eenmalige stimuleringssubsidies aan organisaties, verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor culturele activiteiten in Enschede, met name op het gebied van muziek en muziektheater.
Projecten waarbij meerdere professionele- en amateurorganisaties een samenwerking aangaan hebben de voorkeur. Het Paul Pella Fonds wil op deze wijze Enschedese initiatieven die ‘een verschil willen maken’ op het terrein van kunst en cultuur ondersteunen. De toekenning van een subsidiebedrag is gebonden aan een aantal uitgangspunten en voorwaarden. De subsidiecommissie van het Paul Pella Fonds beoordeelt alle aanvragen en kent de subsidiebedragen toe. Over de beschikking kan niet worden gecorrespondeerd. Meer daarover kunt u lezen op de volgende pagina. Home Paul Pella Fonds Subsidie aanvragen Paul Pella Contact
Een aanvraag indienen
Home Paul Pella Fonds Subsidie aanvragen Paul Pella Contact
Bij het toekennen van een financiële ondersteuning gelden de volgende regels: De subsidieaanvraag moet primair een Enschedees initiatief betreffen.
Het aan te vragen subsidiebedrag is minimaal € 2500,- en maximaal € 40.000,-. Het Paul Pella Fonds geeft geen structurele steun en vult geen exploitatietekorten aan.
Alleen out-of-pocket kosten kunnen worden gefinancierd.
Er moet draagvlak zijn voor het project of programma, zoals onder meer blijkt uit de te verwachten publieke belangstelling en de samenwerking met en/of financiële bijdragen van derden. Artistiek inhoudelijke voorwaarden Het Paul Pella Fonds subsidieert initiatieven die zich inzetten voor de bevordering van instrumentale en/of vocale muziek en muziektheater.
Projecten waarbij meerdere professionele- en amateurorganisaties een samenwerking aangaan hebben de voorkeur. Er is zo mogelijk aandacht voor samenwerking met de Nederlandse Reisopera en HET Symfonie Orkest of een van de professionele muziekorganisaties in Enschede.
Aanvragen mogen ook gericht zijn op een eenmalige aanschaf (bijv. Van een instrument) mits de overige voorwaarden eveneens van toepassing zijn in de aanvraag. Aanvragen (per e-mail) voorzien van een duidelijke projectbeschrijving die aan de criteria voldoet, een dekkingsplan met daarin een overzicht van de uitgaven maar ook de geschatte inkomsten en andere subsidieaanvragen, een tijdpad en alle relevante contactgegevens, kunnen voor 1 januari of 1 juli worden ingediend bij: Commissie Subsidies Paul Pella Fonds, t.a.v. de heer W. Jongmans

 

info@paulpellafonds.nl
Paul Pella Paul Pella wordt op 20 maart 1892 in Wenen als de joodse Paul Morgenstern in Wenen geboren. Na het behalen van de Mittelschule gaat de muzikale Paul Pella naar het muziekcollege van de universiteit van Wenen. In 1912, hij is dan pas twintig jaar oud, wordt hij aangesteld als repetitor in Gablonz an der Neisse, het tegenwoordige Jablonec in Tsjechië. Zijn prille carrière wordt echter ruw onderbroken als hij in 1913 in militaire dienst moet en een jaar later breekt ook de Eerste Wereldoorlog uit. Paul Pella zal, onder dwang van het noodlot, in de toekomst nog vaker een moeizaam opgebouwd bestaan moeten afbreken. ﷯ In 1917 studeert hij korte tijd bij Arnold Schönberg in Wenen, maar hij moet de studie afbreken omdat hij in 1918 weer onder de wapenen moet. In 1919 gaat Paul Pella naar Praag waar hij les krijgt van Schönbergs schoonvader, Alexander Zemlinsky en waar hij als dirigent voor het operetterepertoire kan gaan werken aan het Deutsches Theater. Na zijn vertrek uit Praag in 1922 duikt Pella op in Berlijn. Op verzoek van de Oostenrijkse ambassade is hij daar betrokken bij de voorbereidingen van de Österreichische Musikwoche die in juni 1923 plaatsvindt. Op het programma van dit festival staat vooral veel werk van twintigste-eeuwse Oostenrijkse componisten. Pella dirigeert er de achtste symfonie van Mahler.
Na zijn verblijf in Berlijn breekt een periode van zwerven aan. In het seizoen 1923-1924 is hij chef-dirigent in Lübeck, een seizoen later bekleedt hij dezelfde positie in Barmen-Elberfeld, in het seizoen 1925-1926 idem in Münster en in 1926-1927 nog eens in Dortmund. Ergens in deze jaren moet hij de zangeres Else Müssigmann hebben ontmoet, met wie hij niet veel later zou trouwen. Enige rust krijgt Paul Pella wanneer hij het jaar erna als chef-dirigent van de opera in Aken wordt aangesteld. In het algemeen wordt deze periode van vijf jaar in Aken, midden in de economische crisistijd, als een artistiek succes beschouwd. Dat kwam deels vanwege zijn inzet voor nieuwe muziek. Zo voert hij in 1930 Wozzeck van Alban Berg uit, een productie die hij in januari 1931 ook in de Groote Schouwburg in Rotterdam op de planken zou brengen.
Op 1 maart 1932 verlaat Paul Pella de opera van Aken. Na een anti-joodse lastercampagne en tegenwerking van de directie neemt hij noodgedwongen ontslag. De jonge Herbert von Karajan neemt Pella’s positie over. Met zijn vrouw Else vertrekt hij in 1933 naar Nederland waar hij wederom een zwervend bestaan leidt. Om in leven te blijven pakt hij allerhande klussen aan. In 1935 probeert Pella werk te vinden in Rusland, hetgeen resulteert in een gastdirigentschap bij de opera van Tblisi in Georgië. In 1938 is hij weer terug in Nederland en wordt hij aangesteld bij de Nederlandse Opera als chef-dirigent. Wederom slaat het noodlot toe. Paul Pella en zijn collega bij de Nederlandse Opera, de regisseur Lothar Wallerstein, moeten als joden hun werk opgeven. Vanaf 1942 moet hij onderduiken in achtereenvolgens Heelsum, Velp en Rheden. Na de oorlog kan Pella terugkeren bij de Nederlandse Opera waar hij tot 1951 werkzaam bleef. In 1955 haalt Chris Burgers hem, op uitdrukkelijk verzoek van de subsidiegevers, naar het pas opgerichte Opera Forum dat in Enschede was gevestigd. Voor de inmiddels 63-jarige Pella brak een periode van betrekkelijke rust aan. Op 21 februari 1965 overlijdt hij aan hartfalen, nadat hij een bezoek had gebracht aan een voorstelling van Der fliegende Holländer. Paul Pella heeft veel betekent voor het Nederlandse muziekleven in de jaren ’50 van de twintigste eeuw en in het is niet overdreven om te stellen dat hij samen met Henri Viotta en Paul Cronheim een van de belangrijkste grondleggers is geweest van de opera in Nederland. Home Paul Pella Fonds Subsidie aanvragen Paul Pella Contact
Contact
Home Paul Pella Fonds Subsidie aanvragen Paul Pella
Willem Dreeslaan 45
7103 JE Winterswijk KvK 41027607
NL57 INGB 0664 7733 62
Contact